Regulamin Klubu Polskiego Wina

Regulamin klubu wina Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Polskiego Winiarstwa „Bezapelacyjni”
Klub Polskiego Wina” (dalej: „Regulamin”).

 § 1

DEFINICJE

Użyte  w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie promocji i Rozwoju Polskiego Winiarstwa „Bezapelacyjni” z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 25 lok. 39 w Warszawie (00-511) wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000818073, NIP: 7010961667

Statut –  obowiązujący statut Stowarzyszenia.

Witryna – działający pod adresem www.bezapelacyjni.pl i jego podstronach serwis internetowy będący własnością Stowarzyszenia.

Formularz – formularz internetowy znajdujący się na podstronie Witryny, pod adresem https://bezapelacyjni.pl/dolacz-do-bezapelacyjnych

Użytkownik – osoba, która korzysta z Witryny.

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która skontaktuje się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem Formularza, e-mail, portali społecznościwych, telefonicznie bądź osobiście i wyrazi chęć zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członek Wspierający – Kandydat wobec którego Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu go w poczet członków wspierających Stowarzyszenia.  

Członek Klubu Polskiego Wina -  Członek Wspierający wywiązujący się z zadeklarowanych świadczeń w ramach Klubu Polskiego Wina.

Składka Klubowa – comiesięczne świadczenie zadeklarowane przez Członka Klubu Polskiego Wina.

Pakiet Powitalny – pierwszy pakiet klubowy, wysyłany po rejestracji i zapłacie Składki Klubowej.

Pakiet Klubowy – comiesięczny zestaw win i/lub innych przedmiotów otrzymywanych przez Członka Klubu Polskiego Wina.

Newsletter – biuletyn informacyjny wysyłany przez Stowarzyszenie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Stowarzyszenie.

 § 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Oświadczenia woli Użytkownika dotyczące jego: pełnoletność, wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji Statutu, Regulaminu, wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Stowarzyszenia, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną i innych zgód skuteczne są wtedy, gdy Użytkownik zaznaczy odpowiednie pole lub naciśnie odpowiedni przycisk w Witrynie i stanowi to potwierdzenie wyrażenia zgody.
 2. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 3. Regulamin określa zasady członkowska w Klubie Polskiego Wina organizowanym w ramach Stowarzyszenia, a w szczególności:
  • nabywania, zawieszania i utraty członkostwa,
  • ustalania wysokości, terminów i sposobów płatności Składek Klubowych i rodzajów Pakietów Klubowych,
  • określenia sposobów komunikacji ze Stowarzyszeniem.
 4. Członkostwo w Klubie Polskiego Wina polega na tym, że Członek Wspierający Stowarzyszenia, w ramach comiesięcznej Składki Klubowej otrzymuje wyselekcjonowane przez Stowarzyszenie wina wraz z gadżetami klubowymi, kartami degustacyjnymi i innymi materiałami poszerzającymi enologiczną wiedzę. Członkowie Stowarzyszenia mogą także korzystać z treści serwisu Bezapelacyjni.pl dostępnych tylko dla członków Stowarzyszenia, korzystać z zamkniętych grup dyskusyjnych oraz uczestniczyć w wykładach i degustacjach bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Warunkiem przystąpienia do Klubu Polskiego Wina jest nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Cały dochód uzyskany z Klubu Polskiego Wina zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.
 7. Do korzystania z Witryny wymagany jest dostęp do Internetu oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 8. Warunkiem złożenia kandydatury do Klubu Polskiego Wina jest zapoznanie się ze statutem Stowarzyszenia, Regulaminem oraz ich akceptacja.
 9. Warunkiem złożenia Kandydatury wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych.
 10. Warunkiem rozpatrzenia kandydatury jest przesłanie fotokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek Kandydata.
 11. Członek Wspierający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Stowarzyszenia, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną.
 12. Członek Wspierający może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Członek Wspierający może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub Newslettera. W tym celu Użytkownik winien złożyć Stowarzyszeniu oświadczenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 § 3

NABYWANE, ZAWIESZANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

 1. W celu ubiegania się o zyskanie statusu Członka Wspierającego Kandydat powinien złożyć deklarację członkowską poprzez Formularz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o akceptacji kandydatury po przesłaniu przez Kandydata fotokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek Kandydata. Informację o akceptacji bądź braku akceptacji kandydatury Stowarzyszenie prześle Kandydatowi bezzwłocznie.
 3. Po akceptacji kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia, Kandydat obowiązany jest do zapłaty Składki Kubowej w zadeklarowanej przez siebie kwocie.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie zaakceptować kandydatury i nie jest zobowiązany do uzasadniania swojego postanowienia w tym przedmiocie.
 5. Zapłata Składki Klubowej przez Kandydata powinna nastąpić w terminie 7 dni liczonych od dnia wysłania przez Stowarzyszenie oświadczenia o akceptacji członkowska za pośrednictwem e-mail lub pojawienia się takiej notyfikacji na Koncie Użytkownika.
 6. Po zaksięgowaniu płatności pierwszej Składki Klubowej Zarząd w terminie 7 dni podejmie uchwałę o przyjęciu Kandydata w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia i członków Klubu Polskiego Wina.
 7. Warunkiem otrzymywania Pakietu Klubowego w danym miesiącu jest płatność Składki Klubowej do 3 dnia tego miesiąca.
 8. W przypadku braku płatności Składki Klubowej w danym miesiącu, następuje zawieszenie członkostwa w Klubie Polskiego Wina.
 9. W przypadku braku płatności Składki Klubowej w trzech następujących po sobie miesiącach, Zarząd w terminie 14 dni podejmie uchwałę o wykluczeniu Członka Wspierającego.
 10. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może ustalić z Członkiem Wspierającym inny okres zawieszenia członkostwa.
 11. Członek Wspierający w każdym czasie może złożyć oświadczenie o rezygnacji z członkostwa. W przypadku złożenia oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa, Zarząd w terminie 14 dni podejmie uchwałę o wykluczeniu Członka Wspierającego.
 12. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa po zapłacie Składki Klubowej, a przed wysłaniem Pakietu Klubowego, oświadczenie to jest skutecznie po wysłaniu przez Stowarzyszenie Pakietu Klubowego.

 

 § 4

USTALENIA WYSOKOŚCI, TERMINÓW I SPOSOBÓW PŁATNOŚCI SKŁADEK KLUBOWYCH ORAZ WYSYŁKI PAKIETÓW KLUBOWYCH

 

 1. Ustalenia wysokości Składki Klubowej dokonuje Kandydat poprzez zaznaczenie wybranego Pakietu Klubowego za pośrednictwem Witryny pod adresem: https://bezapelacyjni.pl/wybierz-rodzaj-czlonkostwa
 2. Zmiana Pakietu Klubowego skuteczna jest w terminie 30 dni od dnia dokonania tej zmiany.
 3. Pierwsza Składka Klubowa płatna jest w terminie 7 dni od dnia przesłania Kandydatowi zawiadomienia o akceptacji jego kandydatury.
 4. Kolejna Składka Klubowa płatna jest pierwszego dnia następującego miesiąca, po miesiącu zapłaty pierwszej składki.
 5. Płatność Składek Klubowych odbywa się na zasadzie subskrypcji.
 6. Stowarzyszenie wysyła Pakiety Klubowe Wina za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Koszt wysyłki Pakietu Klubowego ponosi Stowarzyszenie.
 8. Pakiety Klubowe Stowarzyszenie wysyła na adres i dane wskazane przez Członka Klubu Polskiego Wina.
 9. Członek Klubu Polskiego Wina zobowiązuje się, że odbioru Pakietu Klubowego dokona osobiście bądź wskazana przez niego pełnoletnia osoba.

 

 § 5

OKREŚLENIE SPOSOBÓW KOMUNIKACJI ZE STOWARZYSZENIEM

 1. Stowarzyszenie może komunikować się z Kandydatami bądź członkami za pomocą wszelkich możliwych sposobów komunikacji.
 2. Oświadczenie woli Kandydata bądź Członka Stowarzyszenia dotyczące nabywania, zawieszania i utraty członkostwa i ustalania wysokość, terminów i sposób płatności Składek Klubowych do swojej skuteczności wymagają użycia Witryny bądź zachowania formy e-mail.
 3. Oświadczenie woli Stowarzyszenia względem Kandydatów i Członków Stowarzyszenia dotyczące nabywania, zawieszania i utraty członkostwa i ustalania wysokość, terminów i sposób płatności Składek Klubowych do swojej skuteczności wymagają użycia Witryny bądź zachowania formy e-mail.

 

 

 § 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Witryna korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików tzw. cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Witryny. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem a Kandydatem lub Członkiem Stowarzyszenia zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 listopada 2020 r.