Statut

Statut Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Polskiego Winiarstwa „Bezapelacyjni”

/uwzględniający zmiany z dnia 07.09.2020 r./

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Polskiego Winiarstwa „Bezapelacyjni”, dalej zwane: Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Bezapelacyjni”.

3. Stowarzyszanie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszanie tworzy się na czas nieoznaczony.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może działać także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników spośród swoich członków.

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 4

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami.

2. Stowarzyszenie celem realizacji zadań statutowych może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych, w tym organizacje pożytku publicznego.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

1. Celem stowarzyszenia jest:

1) rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o polskim winie jakościowym w kraju i za granicą,

2) integracja środowiska winiarzy polskich oraz obrona ich wspólnych interesów,

3) rozpowszechnianie i propagowanie enoturystyki oraz szerzenie kultury wina,

4) współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju enoturystyki oraz szerzenia kultury wina,

5) rozpowszechnianie i propagowanie polskich tradycji winiarskich,

6) gromadzenie i ochrona zabytków polskiego winiarstwa,

7) kultywowanie dziedzictwa narodowego,

8) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

9) rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o winie jakościowym w kraju i za granicą,

10) rozpowszechnianie i propagowanie kultury i sztuki,

11) rozpowszechnianie i propagowanie turystyki aktywnej,

12) rozpowszechnianie i propagowanie postaw proekologicznych,

13) propagowanie innowacyjności w winiarstwie,

14) podnoszenie umiejętności i poziomu wiedzy członków Stowarzyszenia,

15) wspieranie inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych członków Stowarzyszenia,

16) wspieranie integracji środowiska członkowskiego,

17) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

18) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

19) pogłębianie i umacnianie rozwoju kulturalnego i społecznego,

20) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

21) aktywizacja społeczności lokalnej,

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

23) prowadzenie działalności edukacyjnej, doradczej i opiniującej.

2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) organizowanie degustacji, szkoleń, kursów, konferencji, paneli, warsztatów, konkursów, koncertów, festiwali, wystaw, spotkań, wyjazdów, zjazdów, seminariów, aukcji i wydarzeń artystycznych,

2) prowadzenie działalności wydawniczej,

3) podejmowanie działań na rzecz promocji kultury i sztuki wina,

4) propagowanie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu i Internecie,

5) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych za pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów,

6) współpraca z jednostkami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, grupami inicjatywnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi,

7) prowadzenie enoteki,

8) wspieranie członków Stowarzyszenia w ich pracy twórczej i działalności artystycznej, jak również ułatwianie działań o charakterze samopomocy koleżeńskiej,

9) wspieranie winiarzy w ich pracy, ze szczególnym uwzględnieniem polskich winiarzy,

10) nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,

11) wymianę informacji, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki wina zainteresowanym podmiotom,

12) uczestniczenie Stowarzyszenia w działalności organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, mających podobne cele statutowe,

13) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych i dotacji oraz zbiórek charytatywnych.

Rozdział III

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania.

3. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele.

§ 9

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia,

3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

4) brać udział w pracach Stowarzyszenia, zebraniach i innych przedsięwzięciach z prawem głosu,

5) wypowiadania się i wyrażania wszelkich opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia,

6) korzystania z wszelkich udogodnień wypracowanych przez Stowarzyszenie dla dobra ogólnego członków.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek,

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający i honorowy posiada prawa wymienione w § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 Statutu.

4. Członek wspierający i honorowy obowiązany jest do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

6. Członek wspierający i honorowy zwolniony jest z ponoszenia opłat członkowskich.

§ 10

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wskutek:

a) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia wskutek niewywiązania się przez członka wspierającego z zadeklarowanych świadczeń.

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie praw publicznych,

5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

6) pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 12

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór władz odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków. 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę funkcję przez dowolną ilość kadencji.

§ 13

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 14

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

2. Rezygnacja członka władz Stowarzyszenia z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd bądź Komisję Rewizyjną.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 12 ust.1.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.

6. Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Zwołuje je Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1) Komisji Rewizyjnej,

2) 5 członków Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, a w szczególności:

1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.

3. Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.

5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego.

6. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.

7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

8. Uchwalenie budżetu.

9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 17

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 członków w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

3. Prezesa i Wiceprezesów Zarząd wybiera spośród swoich członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3. Określenie szczegółowych kierunków działania.

4. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.

5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego.

8. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania i spłacania zobowiązań majątkowych.

9. Przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów.

10. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków wspierających i honorowych.

12. Rozpatrywanie sporów powstałych między członkami na tle działalności Stowarzyszenia.

13. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień.

4. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

5. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.

6. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie lub regulaminie.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V

Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał

§ 21

1. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

1) każdy członek Zarządu jest uprawniony jednoosobowo do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia do kwoty 30 000 zł neto (słownie: trzydzieści tysięcy),

2) gdy zobowiązanie przekracza kwotę 30 000 zł netto (słownie: trzydzieści tysięcy) i nie przekracza kwoty 100 000 zł netto (słownie: sto tysięcy) do jego skutecznego zaciągnięcia wymagana jest wspólna reprezentacja Stowarzyszenia przez dwóch członków Zarządu,

3) gdy zobowiązanie przekracza kwotę 100 000 zł netto (słownie: sto tysięcy) do jego skutecznego zaciągnięcia wymagana jest wspólna reprezentacja Stowarzyszenia przez trzech członków Zarządu,

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.

3. Zabrania się:

1) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

2) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

3) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich

§ 22

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki członkowskie.

2. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

3. Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

5. Darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych.

6. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.

7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie:

1) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

2) 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych

3) 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

4) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

5) 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

6) 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

7) 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

8) 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych

9) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

10) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

11) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

12) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

13) 84.21.Z - Sprawy zagraniczne

14) 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

15) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

16) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych

17) 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej

18) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki

19) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

20) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

21) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

22) 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych

23) 63.12.Z - Działalność Portali internetowych

24) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

25) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

26) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

27) 58.13.Z - Wydawanie gazet

28) 58.11.Z - Wydawanie książek

29) 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

30) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

31) 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

32) 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

33) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

34) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

35) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

36) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

37) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

38) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

39) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

40) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

§ 23

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII

Zasady dokonywania zmian statutu i sposób rozwiązania Stowarzyszenia

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z po?z?n. zm.).